:...:::...:[  Piatok, 27. Apríl 2018     -=  =-     meniny má - Jaroslav  ]:...:::...: 
HPC AUCTION s.r.o. 
 
Profil Dražby Všeobecné informácie Referencie Dokumenty Kontakty
Spoločnosť HPC AUCTION s.r.o. so sídlom Továrenská č. 116/ 26, 020 01 Púchov vznikla dňa 1.6.2004.

Táto obchodná spoločnosť bola založená ako špecializovaný subjekt, ktorého dominantným predmetom podnikania má podľa vôle zakladateľov byť organizovanie dobrovoľných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákon o dobrovoľných dražbách).
Výhodou využitia dobrovoľnej dražby pre predaj veci je nepochybne transparentnosť a rýchlosť tohto postupu, pri ktorom je zároveň zabezpečená dostatočná informovanosť prípadných záujemcov o kúpu. Vzhľadom na skutočnosť, že dobrovoľné dražby podľa vyššie citovaného zákona je oprávnený organizovať výlučne subjekt, ktorému bola udelená koncesná listina, je zaručená aj profesionálna úroveň priebehu dražby.

Personálne portfólio spoločnosti je tvorené jej spoločníkom, konateľom a zamestnancom v pozícii licitátora. V snahe zabezpečiť pre svojich klientov komplexné služby spoločnosť na externej zmluvnej báze spolupracuje aj s ďalšími fyzickými a právnickými osobami – advokátmi, znalcami, tlmočníkmi a realitnými kanceláriami.

Spoločnosť ako dražobník spĺňa podmienky ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách vrátane povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti dražobníka. Je účastníkom zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti dražobníka uzavretej s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. so sídlom Bratislava.

PRIPRAVOVANÉ DRAŽBY:
1-izbový byt, Brezno
  Adresa:Rázusova 53
  Typ: 1-izbový byt
  Cena:18 500 €
  Kontakt: Mgr. Pavel Novák
  Telefón:0905/975 788
  Termín: 25.05.2018 o 11:00 hod
 
Copyright © 2011 HPC AUCTION s.r.o. ® - All rights reserved, web design: Mgr. Pavel Novák,   ||   počet prístupov: